عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ثقبه

ثقبه به معنای سوراخ کوچک یا منفذ است. ثقبه اصغر: سوراخی در دیافراگم که حاوی ورید اجوف تحتانی است ثقبه اکبر:سوراخی در دبافراگم که حاوی مری است