پیج اینستاگرام طبایع

ثقبه

ثقبه به معنای سوراخ کوچک یا منفذ است.

ثقبه اصغر: سوراخی در دیافراگم که حاوی ورید اجوف تحتانی است

ثقبه اکبر:سوراخی در دبافراگم که حاوی مری است