پیج اینستاگرام طبایع

عصب مجوف (عصب مجوفه)

عصب مجوف یا عصب مجوفه یعنی عصب میان تهی، عصب تو خالی؛ و میان تهی آن چندانی است که سوزنی باریک بدو نگذرد (ذخیره خوارزمشاهی).