پیج اینستاگرام طبایع

مسبت

مُسَبِّت؛ یعنی خواب آور، آن چه خواب آورد و با مُنَوِّم مترادف است.