پیج اینستاگرام طبایع

ارتفاع خُصیه (خصیه مرتفعه)

گاهی به علتی، یکی یا هر دو خصیه (بیضه) از کیسه خود یه سوی عانه و گاهی به سوی مراق (زیر شکم و اطراف آن) حرکت می نمایند، به قدری که دیگر دیده نمی‌شود. به همین دلیل، ادرار به دشواری و قطره قطره می آید، دلیل این بیماری، غالب شدن سرما و ضعف می‌باشد.

ارتفاع خصیه ؛ نزد پزشکان آنست که یکی از خصیتین یا هر دو بجانب عانه بلند شوند. و این بیمارییست که درد آورد و مانع اکثر حرکات گردد، بول بسختی جریان کند، و باعث آن شود که قطره قطره خارج شود. و سبب آن استیلاء مزاج بارد (سرد) و ناتوانی فوق العاده است . پس اگر سبب ضعیف بود ممکن است این بیماری نقصان یابد. و خصیه کوچک شود فی نفسها. و این بیماری در مواردی که ترس و بیم سخت روی دهد و یا در آب سرد شنا کنند عارض شود. و اگر سبب قوی باشد خصیه ببالاتر رود تا بمراق رسد. و کلیه این عوارض برای آنست که خصیتین کسب حرارت از احشاء و اعضاء باطنه کنند. و همچنین گاه شود که قضیب نیز در نتیجه این بیماری بتمامی نعوظ کند، با همان عوارض مذکوره . کذا فی حدودالامراض . (کشاف اصطلاحات الفنون).