مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

داروی سمی

در  اصطلاح طب سنتی، دوای یا داروی سمی دوایی است که به کیفیت تأثیر آن موافق مزاج نبوده و بالخاصیه کشنده باشد مثل افیون.