فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عسر النفس

عسر النفس یعنی تنگی نفس، گاهی تنگی نفس براثر حساسیت در برابر برخی مواد نیزحاصل می‌شود و گاهی بصورت آسم بروز می کند.