ما را دنبال کنید

حامض

ترش، آنچه که سطح زیان را اندک بگزد و نفوذ در آن نماید و حتی از تصور آن آب دهان آید. افعال آن: تلطیف، تقطیع، نفوذکننده، ارخاء (نرم کننده)، تفطیح مجاری، سدد و باعث ایجاد برودت و رطوبت، مانند: سرکه، آب میوه های ترش، آب ماست.