پیج اینستاگرام طبایع

رمادی

رَمادی یعنی خاکستری رنگ، «آنچه که سفیدی او به کبودی زند.» (محمد بن منصور، 1335: 192، س5).

«رسوب بد ناطبیعی، سیزده گونه است؛ یکی خراطی است، دوم نخالی، سوم سَویقی، چهارم کرسنی،.. یازدهم رمادی است…»

«رسوب رمادی نشان بلغم غلیظ باشد که اندر عضوی بماند و مُحتقن (حبس) شود و تری آن تحلیل پذیرد و باقی همچون اجزاء خاک سوخته از هم جدا می شود و به سبب درازی مدت، رنگ آن برگشته باشد.» (جرجانی، 1385: 121)