مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

کلال

کَلال یعنی تارک سر، میان سر که مابین فرق سر و پیشانی باشد؛ بالای پیشانی