فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

کلال

کَلال یعنی تارک سر، میان سر که مابین فرق سر و پیشانی باشد؛ بالای پیشانی