پیج اینستاگرام طبایع

قصبه شش

قصبه شش یعنی نای، خشک نای، مجرای تنفسی حلقوم و آن مجرایی که متصل به ریه و در پیش مری باشد.