پیج اینستاگرام طبایع

انتشار عین

بیماریی که سوراخ پرده عنبیه چشم گشادتر از حد طبیعی می‌گردد و به همین دلیل نور مستقیم وارد چشم نمی شود و منتشر می‌شود.