فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عظم

عَظم در اصطلاح به معنی استخوان است. تعریف آن در کتب طب سنتی، بدین نحو بیان شده که استخوان عضوی است بسیط و سختی آن به اندازه ای می باشد که دوباره ساختن آن غیرممکن است. (از کشاف اصطلاحات الفنون)

عظم جبهه: استخوان پیشانی

عظم صدق: استخوان گیجگاهی

عظم فخذ: استخوان ران

عظم قمحدوه: استخوان پس سری

عظم جونه: استخوان گونه

عظم رکابی: یکی از خرده استخوان های گوش.

عظم رمیم؛ استخوان پوسیده

عظم حجری ؛ دو استخوان است بر دو سوی سر که سوراخ گوش در وی است و چون سخت تر از استخوانهای پیش و پس سر است آنرا حجری گویند

عظم خاصره: استخوان خاصره، تهیگاه، آنچه میان سر سرین و کوتاه ترین استخوان پهلو است. استخوان خاصره استخوانی است عرضاً مسطح و محیط غیر منظم چهار ضلعی دارد بنابراین دارای یک سطح خارجی و یک سطح داخلی و چهار کنار (قدامی ،خلفی، فوقانی ، تحتانی ) و چهار زاویه (قدامی فوقانی – خلفی فوقانی – قدامی تحتانی – خلفی تحتانی ) است.

عظم عانه: استخوان زهار