پیج اینستاگرام طبایع

قرانیطس

سرسام سه نوع است؛ در نوع اول، ماده بیماری صفرای خالص است و در نوع دوم، صفرا با خون آمیخته است و خون، غلبه دارد؛ و و نوع سوم سرسام سرد یا بلغمی است که بلغم غلبه دارد. اگر ماده سرسام، صفرای خالص باشد، آن را به لغت یونانی، «قرانیطس» یا سرسام گرم گویند. «قرانیطس» در غشای مغز رخ می دهد و ترجمه لغوی آن، هذیان است و سبب آن، بسیاری صفرا در تن، و بسیاری بخار است که به مغز برسد. نشانه های قرانیطس یا سرسام صفراوی، تب گرم، سردرد، بی خوابی، هذیان گفتن، اختلاط عقل، تشنگی، خشکی دهان و تلخی و درشتی زبان است.

در منابع دیگر نیز قرانیطس این گونه تعریف گشته است، ورم گرمی که در حجاب دماغ خواه کم خواه زیاد و یا در هر دو به وجود می‌آید و در آن ذهن و حواس هر دو متضرر می‌گردند، خصوصاٌ در صفراوی ها، و معادل هذیان است.