پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سحیق

سحیق یعنی آنچه بسیار نرم سائیده شده باشد؛ داروی بسیار سائیده و کوبیده شده.