پیج اینستاگرام طبایع

عانه

عانه به معنی رستنگاه مو در زیر ناف؛ زهار، شرمگاه، موی ناحیه شرمگاهی، پشت زهار، دنبه

استخوانه عانه: استخوان شرمگاه که جلو استخوان لگن را می‌سازد، استخوان پشت زهارو