فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عانه

عانه به معنی رستنگاه مو در زیر ناف؛ زهار، شرمگاه، موی ناحیه شرمگاهی، پشت زهار، دنبه استخوانه عانه: استخوان شرمگاه که جلو استخوان لگن را می‌سازد، استخوان پشت زهارو