پیج اینستاگرام طبایع

مفحج

مُفَجِّج یعنی فاصله انداز، دوایی است که از سردی، مانع نضج و هضم باشد. مانند آب یخ و هندوانه ی خام.

دارویی را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺪ ﻫﺎﺿﻢ و رﺳﺎﻧﻨﺪه (ﭘﺰﻧﺪه)  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاجی ای ﻛﻪ دارد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮﻣﺎی ﻏﺮﻳﺰی و ﺣﺮارت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را در ﻏﺬا خنثی میﺳﺎزد. ﻏﺬا ﻧﻪ ﻫﻀﻢ میﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ پختگی می‌رﺳﺪ.