ما را دنبال کنید

ارخاء

سست کردن، نرم کردن یا نرم گردانیدن تخفیف، تمدد اعصاب و استراحت نیز معنی می‌دهد.