پیج اینستاگرام طبایع

ارخاء

سست کردن، نرم کردن یا نرم گردانیدن

تخفیف، تمدد اعصاب و استراحت نیز معنی می‌دهد.