مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ارخاء

سست کردن، نرم کردن یا نرم گردانیدن

تخفیف، تمدد اعصاب و استراحت نیز معنی می‌دهد.