پیج اینستاگرام طبایع

بادزهر

بادزهر بمعنی فادزهر است که عوام پادزهر گویند و بعربی حجرالتیس خوانند؛ هرچه دفع سم نماید و مصنوع مرکب نباشد. ﭘﺎدزﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮعی را ﺗﺮﻳﺎق میﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﭘﺎدزﻫﺮی ﺳﺎده اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ طبیعی و ﻏﻴﺮصنعتی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بادزهر، لفظی پارسی است که معنای آن مقاومت کننده با سمیات است .