پیج اینستاگرام طبایع

غذای سریع الهضم

غذای سریع الهضم یعنی غذای زودگوارش، تندگوارش، غذایی که گوارش آن در معده نیک باشد و زود و سریع از دستگاه گوارش و معده می‌گذرد و نهایت فقط ۱ تا ۲ ساعت در معده باقی می ماند.