پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شهوت کلبی

شهوت کلبی یا جوع الکلب یعنی زیادی اشتها، علتی است که مردم را هر ساعت به طعام حاجت افتد و سبب این در بیشتر حال ها سردی معده باشد. (جرجانی، ۱۳۷۷: ۱۷۵). علتی باشد که مردم طعام بی اندازه آرزو کند و سیر نگردد. (از ذخیره خوارزمشاهی). اسباب این بیماری «سودا باشد یا بلغم ترش که فمِ معده (= دهانه معده) را دغدغه کند و بگزد و بدان سبب شهوت غذا پیوسته گردد.» (جرجانی، ۱۳۸۵: ۶۳۷)«هر گاه که سپرز سودا جذب بکند، اندر تن مردم بیماری های سودایی تولد کند… و هر گاه که معده بیشتر از اندازه دفع داشته باشد، شهوت کلبی پدید آید.»