پیج اینستاگرام طبایع

رخص

رَخَص یعنی نرم و نازک و در اصطلاح طب سنتی و در خصوص ادویه، هر چه که نازک و زودشکن باشد را رخص گویند.