فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

استه

هسته و تخم بعضی میوه ها مانند تخم شفتالو و زردالو و خرما و امثال آن. استه در میوه ها و استخوان در حیوانات بیشتر استعمال کنند.