پیج اینستاگرام طبایع

استه

هسته و تخم بعضی میوه ها مانند تخم شفتالو و زردالو و خرما و امثال آن.

استه در میوه ها و استخوان در حیوانات بیشتر استعمال کنند.