پیج اینستاگرام طبایع

ورم ریحی

ورم ریحی یعنی ورمی که از باد تولید شده، از بخار لطیفی که گرمی آن جدا نشده و داخل جوهر اعضاء گردیده است.