پیج اینستاگرام طبایع

ترقوه

استخوان چنبر گردن را ترقوه گویند. ترقوه یا چنبر، یک جفت استخوان باریک و نسبتاً بلندی است که دو سر هر یک دارای انحنای مخالفی است و در بالای قفسه سینه در هر طرف بدن بطور افقی قرار دارند که از یک سر به کتف و از سر دیگر به استخوان جناغ متصل می شوند.