پیج اینستاگرام طبایع

عِرق

در اصطلاح طب سنتی، عِرق یعنی رگ، ورید، رگ جهنده،  وریدهای یدن که خون در آن جاری است.