پیج اینستاگرام طبایع

تناثر

پراکنده، از هم پاشیده. ریختن مو بعد از ابتلاء به امراض (بحرالجواهر).محمد بن یوسف هروی در کتاب بحر الجواهر عنوان «تناثر» یکی از علل ریزش مو در هنگام امراض را اشتغال طبیعت در مبارزه با عرض (مریضی مربوطه) و غفلت آن از حفظ مو می‌داند.

‌از منظر طبی، تناثر یا تناثر شَعر، ریزش پراکنده مو را گویند که بر اثر ضعف نیروی رویش (به واسطه بیماری های طولانی، بخارهایی که باعث روییدن موی می‌شوند کم شده یا به طور کلی زایل می شود) و یا بواسطه تقلیل غذا یا به سبب آنکه در طول بیماری مریض از مداومت بیماری خسته و از تدبیر و حفظ و توجه به موی خویش عاجز گشته است، اندک اندک موها آغاز به ریختن می‌کنند.

 فرق بین تناثر و تمرط آن است که در تناثر موی سر بطور متفرقه و پراکنده و در تمرط به صورت کلی و یکجا ریزش می‌کند.