پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ریح الصبیان

ریح الصبیان، نزد اطباء باد غلیظی است که عارض اندرون سرشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ماده حاره ای است که در استخوان پیدا آید و آن را بشکند و سد کند (طب قدیم ).

ریح الصبیان در طب سنتی

باد غلیظی است که داخل سر جمع می‌شود و شدت آن به حدی می‌رسد که درز استخوان سر را می‌گشاید و به بطن‌های مغز آسیب می‌رساند و حالتی شبیه صرع را ایجاد می‌کند. به آن ریح‌الصبیان، فزع الشیطان و ام الشیاطین گفته می‌شود.

علت ریح الصبیان

علت ریح الصبیان که بیشتر در کودکان و اطفال زیر ۵ سال به وجود می‌آید، فراوانی رطوبت «مزاج» آنان است. گفته شده است که ریح الصبیان در اطفال از «ماده بلغم» ایجاد می‌شود.