پیج اینستاگرام طبایع

ریح الصبیان

ریح الصبیان، نزد اطباء باد غلیظی است که عارض اندرون سرشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ماده حاره ای است که در استخوان پیدا آید و آن را بشکند و سد کند (طب قدیم ).

ریح الصبیان در طب سنتی

باد غلیظی است که داخل سر جمع می‌شود و شدت آن به حدی می‌رسد که درز استخوان سر را می‌گشاید و به بطن‌های مغز آسیب می‌رساند و حالتی شبیه صرع را ایجاد می‌کند. به آن ریح‌الصبیان، فزع الشیطان و ام الشیاطین گفته می‌شود.

علت ریح الصبیان

علت ریح الصبیان که بیشتر در کودکان و اطفال زیر 5 سال به وجود می‌آید، فراوانی رطوبت «مزاج» آنان است. گفته شده است که ریح الصبیان در اطفال از «ماده بلغم» ایجاد می‌شود.