پیج اینستاگرام طبایع

انزراق

اِنزِراق یعنی به پشت خوابیدن، ماندن و درنگ کردن