پیج اینستاگرام طبایع

حمره

ورم گرم صفراوی یا سرخ باد (باد سرخ) را حُمرَه گویند که از پوست کنده نشود و سرخ روشن براق است و چون دست بر آن بگذارند، سرخی آن برود و چون دست بردارند باز عود کند.

حمره آماسی است ازجنس طاعون و بفارسی سرخ باده گویند و آن ورم حار صفراوی محض است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب).

در برخی منابع نیز آمده است که حمره گونه اى بیمارى وبائى است که باعث تب و دانه هاى سرخ بر پوست بدن مى شود.