پیج اینستاگرام طبایع

شوقیه

شوقیه مؤنث شوقی و مقصود قوه ای است که محرک انسان شود. باعثه.