پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طیش

طَیش در اصطلاح طب سنتی یعنی سبک سری، سبک مغزی، سبکساری، خفت عقل، کم عقلی و سبک طبعی.