پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طامث

طامث یعنی زن حائض، زن بی نماز، زن خون دیده، زن لک دیده، زن قاعده شده، زن حیض افتاده، که جمع آن طُمُث و طوامث است.