پیج اینستاگرام طبایع

طامث

طامث یعنی زن حائض، زن بی نماز، زن خون دیده، زن لک دیده، زن قاعده شده، زن حیض افتاده، که جمع آن طُمُث و طوامث است.