پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تبرزد

نبات شفاف و قند سفید را که گویا اطراف آن را با تبر تراشیده اند در اصطلاح تبرزد گویند. و تبرزد بجهت آن گویند که صلب و سخت است و نرم و سست نیست و از این رو  احتیاج به شکستن به تبر دارد. قطعه‌های بلوری و معدنی نمک را نیز تبرزد یا تبرزین گویند.

در بعضی از فرهنگ ها بمعنی شکر سپید نوشته اند و آن را معرب ساخته طبرزد گفتند و اصل آن به فارسی تبرزد است بدان سبب که اطرافش به تبر تراشیده شده است.

نوعی خرمای تبرزد نیز یافت شود زیرا گویی نخله آن با تبر زده شده است.

نمک بلوری و سفید و شفاف شبیه به نبات را نیز تبرزد گفته اند،نمکی است مانند سنگ سپید و نبات سفید که از کوه نیشابور و دیگر جبل آورند.

نوعی از انگور هم هست در آذربایجان و چون دانه آن بسیار سخت است بدان سبب تبرزد گویند.