پیج اینستاگرام طبایع

برسام

این ترکیب از بر (= سینه) و سام (= التهاب) مشتق شده است، لذا در واقع معنایِ التهاب سینه یا ذات الجنب می دهد. اما این لغت، گاه اشتباهاً بر جای سرسام نشسته است.

التهابی است که در پرده میان کبد و قلب عارض می‌شود. یا به عبارتی ورمی ناشی از حرارت است که در دیافراگم (سینه) به وجود می‌آید.