پیج اینستاگرام طبایع

قوه حافظه

یکى از مهم‌ترین قواى باطنى نفس، قوه حافظه یا قوه عقلیه نامیده می‌شود. حافظه، معانی الهیه است که آن را قوه وهمیه درک می‌کند.