ما را دنبال کنید

طفره

طَفرَه در اصطلاح طب یعنی سرشیر