پیج اینستاگرام طبایع

طفره

طَفرَه در اصطلاح طب یعنی سرشیر