پیج اینستاگرام طبایع

رمد

رَمَد را در اصطلاح طب قدیم، ورم طبقه ملتحمه، درد چشم و تورمی که در ملتحمه (پشت پلک‌ها و قسمت جلوی صلبیه) پیش آید؛ گویند.

ورم گرم دموی که در چشم به وجود آید و گاهی نیز ورم سرد بلغمی عامل آن است،