پیج اینستاگرام طبایع

جریش

جَریش به معنای بلغور و در اصطلاح دانه نیمکوب است. گندم یا جو که بپزند سپس خشک و نیم کوب کرده در آش و دم پخت و … استفاده کنند.

نام های دیگر بلغور:  بُربور. بُرغل . بُرغول . پُرغور. پُرغول . جَریش . فَروشَک . کبیده . کبیده ٔ گندم . جشیش