پیج اینستاگرام طبایع

انقلاب معده (انقلاب المعده)

مرضی که وقتی انسان غذایی را می‌خورد بعد از هضم شدن آن را قی می‌کند و و علت تشبیه آن به انقلاب آن است که قسمت تحتانی معده به طرف بالای آن حرکت کند و یا اینکه معده کار خود را خلاف حالت طبیعی انجام دهد که علل آن عبارتند از وجود زخم در اثنی عشر یا درسایر بخش های روده کوچک. فرق آن با ایلاوس (نوعی قولنج مهلک در روده) در این است که آنچه در انقلاب معده دفع می گردد متعفن نیست و در قی قشور رقیقه می باشد.