پیج اینستاگرام طبایع

اغشیه دماغ

اغشیه: جمع غشاء، پرده هایی که از داخل و خارج، اعضای مختلف بدن را می‌پوشانند.

اغشیه دماغ: پرده های مغز

ورم اغشیه دماغ: آماس پرده های مغز