پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عسر البول

عسر البول یعنی دشواری خروج ادرار و احساس درد در مجرای بول به‌واسطه تولید سنگ مثانه یا علت دیگر.

احساس درد و ناراحتی موضعی در موقع ادرار، صعوبت خروج ادرار؛ این عارضه بر اثر عفونت موضعی مجرای ادرار یا پیدایش تومور در انساج مجاور ادرار (مانند عده پروستات) و یا پیدایش سنگ مثانه عارض می شود.