پیج اینستاگرام طبایع

زهار

 آلت تناسل مرد یا زن و حوالی آن که موی از آن روید را زِهار گویند که پایین تر از شکم بوده و به آن شرمگاه نیز گفته می‌شود. و طبق تعریفی دیگر؛ زهار رستنگاه موهای اطراف آلت تناسلی می باشد و به آن قسمت از سطح بدن که جلو لگن قرار دارد و موهای اطراف آلت تناسلی روی آن می روید، زهار گویند.

موی زهار:موهایی که روی زهار روید.