مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

غض

غَض در چندین معنا کاربرد دارد: ۱) تر و تازه، تُرد، نرم   ۲) شکوفه نازک و تازه روییده  ۳) گوساله نوزاد  اما غُض در اصطلاح طب سنتی به معنی تر و و تازه نارس از نباتات است.

غَض بصر: چشم پوشی، فروخواباندن چشم

غَض صوت: پایین آوردن آواز

شباب غَض: جوانى نوشکفته