پیج اینستاگرام طبایع

غض

غَض در چندین معنا کاربرد دارد: 1) تر و تازه، تُرد، نرم   2) شکوفه نازک و تازه روییده  3) گوساله نوزاد  اما غُض در اصطلاح طب سنتی به معنی تر و و تازه نارس از نباتات است.

غَض بصر: چشم پوشی، فروخواباندن چشم

غَض صوت: پایین آوردن آواز

شباب غَض: جوانى نوشکفته