پیج اینستاگرام طبایع

رباعیات

رباعیات جمع رباعیه و در اصطلاح طب سنتی به معنی چهار دندان بین دندان های پیش و نیش (ثنایا و انیاب) است،

در متون قدیمی آمده است که : «رباعیات چهار دندان است که از پسِ دندان های پیشین باشد و از هر سویی، دو دندان است: یکی زیر و یکی زبر»