پیج اینستاگرام طبایع

خرخره عظیم

خر و پف، آواز شدیدی که در وقت خواب از سینه برمی‌آید و علت آن رطوبات زیاد در ریه است.