مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

مقبض

مُقبض؛ دوایی خشک است که سطح عضو را خشک کرده و اجزای آن را در هم می کشد تا مجاری مسدود گردد.