پیج اینستاگرام طبایع

مقبض

مُقبض؛ دوایی خشک است که سطح عضو را خشک کرده و اجزای آن را در هم می کشد تا مجاری مسدود گردد.