پیج اینستاگرام طبایع

طیوب

طیوب جمع طیب و به معنی موارد خوشبو، عطرها و عطریات است.