مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

غضون

غُضون جمع غَضن و غَضَن و به معنی چین ها، شکن ها، شکستگی ها یا شیارها است.

غَضن یا غَضَن یعنی ۱) چین جامه و چین پیشانی  ۲) شکنج گوش و جز آن  ۳) هر چین و شکنی که در لباس و پوست و زره و جز آن باشد.