پیج اینستاگرام طبایع

حس سمع

حس سمع یعنی حس شنوایی، آنچه که شنیده شود؛

سمع یعنی استجابت و قبول پیشنهاد و دعوت (کلمه سمع گاهی در معنای شنیدن صدا و سخن اطلاق می‌شود و گاهی در غرضی که عقلا از شنیدن سخن دارند، یعنی قبول کردن سخن و برآوردن تقاضا و حاجت)