پیج اینستاگرام طبایع

قی الدم

آمدن خون از معده و اطراف آن به همراه قی را قی الدم گویند که علت آن گشوده شدن دهانه رگی از رگ های معده یا شکافته شدن یا بریده شدن آن به سبب امتلاء، ضربه یا صدمه است.